1
คุณอยู่ที่นี่: โรงงานของเรา

โรงงานของเร

"ในทางปฏิบัติ, นวัตกรรม, ที่มีประสิทธิภาพ, เป้าหมาย"

fulongma

fulongma

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่สำนักงาน

โรงงานใหม่

โรงงานใหม่

โรงงานใหม่

โรงงานใหม่

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

สายล้างกรด

สายล้างกรด

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

ห้องซักล้าง

ห้องซักล้าง

ห้องอบแห้ง

ห้องอบแห้ง

การผลิตผลิตภัณฑ์

การผลิตผลิตภัณฑ์
fulongma
พื้นที่สำนักงาน
พื้นที่สำนักงาน
โรงงานใหม่
โรงงานใหม่
ภายในโรงงาน
สายล้างกรด
ภายในโรงงาน
ห้องซักล้าง
ห้องอบแห้ง
การผลิตผลิตภัณฑ์